Què és la Federació?

La federació de casals i ateneus és una proposta de llarg recorregut de la Xarxa, aprovada a la Trobada celebrada a Manlleu l'any 2017, després de 7 anys de trobades se'ns va fer evident, que malgrat que el format de trobada és potent de per si, havíem arribat a un cert estancament en el format de la Xarxa. Moltes de les iniciatives conjuntes que volíem llençar des de les Trobades quedaven bloquejades per no tenir una estructura legal que ho possibilités. Des de llavors hem estat fent feina en aquest sentit.
La federació és una associació de segon grau, és a dir, una associació formada per altres associacions ( un exemple seria la Federació d'Ateneus del Principat). Serà una federació amb uns estatuts i una seu social. Els estatuts de la federació són un requisit legal per poder-nos constituir i no seran cap règim intern per la Xarxa, que seguirà regint se per les línies traçades assembleariament pels casals membres en les Trobades nacionals i executats per la comissió gestora sorgida dels propis casals.

Per què federar-se?

Formar part de la Federació de Casals i Ateneus dels Països Catalans, us permetrà unir esforços amb d'altres projectes similars al vostre d'arreu del país, i accedir a un catàleg de serveis i descomptes exclusiu per als membres de la federció. També permetrà reforçar el paper dels Casals i Ateneus com a eina imprescindible i puntals del moviment independentista i rupturista. La Federació també permetrà ser un punt d'intercanvi de recursos, formació, assessorament i moltes coses més.

Qui hi pot participar?

Per motius legals en aquesta federació només hi podran entrar les entitats constituïdes com a associació legal (amb CIF).No obstant això, aquelles entitats que no puguin tenir CIF o que no vulguin esdevenir associacions legalitzades, - un clar exemple seria el dels casals okupats - també poden ser membres de la Xarxa, però amb menor accés a la cartera de serveis i recursos, Per entendre'ns, de la Xarxa si pot participar com a casal federat o associat, segons la voluntat d'implicar-s'hi. Tots els Casals membres podran assistir a les Trobades nacionals.

Quins són els requisits mínims per federar-se?

-Tenir una associació legal constituïda i amb la junta actualitzada (per llei s'ha de renovar cada 3 anys)
-Enquadrar-se en espectre de l'esquerra anticapitalista i amb un funcionament assembleari i basat en l’autogestió.
-Assumir el marc territorial dels Països Catalans i acceptar la necessitat d’establir ponts de contacte i treball compartit entre els diferents territoris.
-Abonar la quota anual

Sistema de quotes

Cada casal contribuirà econòmicament de marera proporcional a la seva capacitat a la Xarxa, així les entitats amb major número de socis o major pressupost anual contribuiran amb una quota anual superior.

Casals grans

Aquells que tinguin un pressupost anual superior a 10.000,00 €, o un número de socis major de 100 persones. Per ser classificat així és suficient amb superar un d'aquest dos paràmetres. En aquests càlculs es tenen en compte els socis de cada casal i també els socis o militants d'altres entitats o organitzacions que orgànicament estiguin integrades en aquest casal.

Casals mitjans

Aquells que tinguin un pressupost anual superior a 5.000,00 €, o un número de socis major de 70 persones. Per ser classificat així és suficient amb superar un d'aquest dos paràmetres.

Casals modestos

Aquells que tinguin un pressupost anual superior a 1.500,00 €, o un número de socis major de 20 persones. Per ser classificat així és suficient amb superar un d'aquest dos paràmetres.

Casals petits

Aquells que no compleixin cap dels paràmetres mínims per ser classificats en cap de les gradacions anteriors. En aquesta gradació s'hi podran adscriure de manera voluntària aquells casals que, tot i per volum poguessin ser classificats en gradacions superiors, estiguin en el seu primer any després de la seva constitució com a tal.
Contacta amb nosaltres