Què és la xarxa?

 

 

La Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans neix sota la iniciativa de crear un espai de coordinació entre els diferents casals i ateneus d’arreu del territori, a partir del qual la comunicació i la relació entre els projectes del llarg i ample del país puguin ser més eficaces. Tot plegat sorgeix arran de diferents necessitats i motivacions. D’una banda, el fet de treballar en xarxa facilita la feina a l’hora de gestionar els recursos i, alhora, permet un constant contacte entre casals i ateneus, del qual aquests es poden beneficiar de múltiples maneres, com és el cas de de l’aspecte comunicatiu, en el sentit que permet optimitzar tasques com ara la difusió; o bé del fluït intercanvi d’experiències que això propicia, de què es nodreixen tots els projectes que en formen part.

El fet de constituir-se en La Xarxa suposa una aposta per a consolidar el projecte que té els seus orígens i ha anat prenent forma al llarg de les diferents Trobades de Casals i Ateneus dels Països Catalans, les quals van néixer amb el mateix ànim d’esdevenir punt de trobada i d’intercanvi d’experiències. Aquestes es remunten a l’any 2011, en què tingué lloc la primera d’elles, a Sabadell. A continuació, s’han realitzat a Vilanova i la Geltrú, València i Reus. En la Trobada del 2012 a Vilanova es va creure oportú crear alguna mena de comissió gestora que s’encarregués de l’organització de les trobades, que fins al moment havien corregut a càrrec del projecte local d’on es realitzés la trobada. Va ser en aquest moment que la Xarxa va anar prenent forma i es va començar a treballar per a fer-la el màxim de representativa, intentant arribar a tots els casals i ateneus d’arreu del territori. Després de la Trobada del 2014 a Reus es va reafirmar l’aposta per a consolidar i fer més forta la Xarxa, amb mecanismes com és el fet de reforçar la Gestora, per tal de millorar aspectes tècnics, com ara la comunicació i la coordinació, i el fet de començar a fer les passes legals necessàries per tal de constituir-se en associació.

Així doncs, la Xarxa no vol ser més que un òrgan de coordinació entre tots aquells casals i ateneus d’arreu dels Països Catalans que, enquadrant-se en l’esquerra anticapitalista i amb un funcionament assembleari i basat en l’autogestió, vulguin formar-ne part; és a dir, que s’inscriguin dins aquest marc territorial i així ho reconeguin i que creguin en la necessitat d’establir ponts de contacte i comunicatius per tal d’optimitzar recursos i esforços i, amb tot plegat, teixir complicitats entre uns i altres que ajudin a la vertebració del país a partir de petits espais de contrapoder.