[15-3] Patriarcat cadàver, apunts historics sobre política sexual a l’edat medieval